Beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden


Wanneer is sprake van huur?

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verhuurder verplicht is om het gebruik van een zaak (of gedeelte daarvan) aan de huurder te verstrekken in ruil voor een tegenprestatie. De naam die partijen zelf aan de overeenkomst geven is niet relevant. Soms benoemen partijen hun... lees verder

Huur en verhuur van woonruimte

... lees verder

Huur en verhuur van bedrijfsruimte

... lees verder

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk woonruimte tijdelijk te verhuren. Voordien waren die mogelijkheden erg beperkt. Als een tijdelijke huurovereenkomst wordt gesloten, heeft de huurder aan het einde van de huurtermijn geen recht op huurbescherming. De wettelijke regels voor het sluiten van een... lees verder

Exploitatieverplichting huurovereenkomst

... lees verder

Wanneer kan een huurovereenkomst worden ontbonden?

Ontbinding van de overeenkomst is één van de manieren waarop een huurovereenkomst kan eindigen. In de praktijk wordt ontbinding weleens verward met opzegging van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst kan worden ontbonden indien de verhuurder of de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.... lees verder

Verplichtingen huurder

... lees verder

Verplichtingen verhuurder

... lees verder

Beëindiging van de huurovereenkomst

... lees verder

Bescherming van de huurtermijn

... lees verder

Beëindiging van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden

... lees verder

Medehuurderschap van woonruimte

De echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder kan wettelijk medehuurder van een woning worden. Ook andere samenwoners kunnen wettelijk medehuurder worden. De wet kent verschillende regelingen voor deze twee groepen. Het wettelijk medehuurderschap moet worden onderscheiden van... lees verder

Voortzetting van de huurovereenkomst na overlijden van de huurder

Huisgenoten die zelf geen (contractueel) huurder of (wettelijk) medehuurder zijn, hebben in principe geen rechten tegenover de verhuurder. Indien de huurovereenkomst tussen de verhuurder en huurder eindigt, verblijft de bewoner zonder recht of titel in de woning en zal hij de woning moeten... lees verder

De betaling van de huurprijs

De betaling van de huurprijs is doorgaans de belangrijkste tegenprestatie voor het gebruik van de verhuurde zaak. Andere tegenprestaties zijn ook mogelijk, mits deze voldoende bepaalbaar is zodat de verplichting in rechte kan worden afgedwongen. Tijdige betaling van de huurprijs In de... lees verder

Overdacht van de huurovereenkomst bij bedrijfsovername (Indeplaatsstelling)

De huurder van bedrijfsruimte kan zijn huurovereenkomst bij verkoop van de onderneming overdragen. Het uitgangspunt is dat daarvoor de toestemming van de verhuurder nodig is. Indien de verhuurder weigert om toestemming te geven, kan de huurder bij de kantonrechter vorderen dat hij gemachtigd wordt... lees verder

Wanneer kan de huurprijs van bedrijfsruimte worden aangepast?

Een verhuurder of huurder kan vorderen dat de rechter een nieuwe huurprijs vaststelt. Als de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, kan dat na afloop van de overeengekomen huurtermijn. Als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kan dat minimaal vijf jaar na de dag waarop de laatste... lees verder

Wanneer is sprake van een gebrek?

De huurder mag verwachten dat hij het huurgenot heeft van een goed onderhouden zaak. Als aan de gehuurde zaak een gebrek kleeft, heeft de huurder niet het genot dat hij mag verwachten. De huurder heeft dan recht op herstel of reparatie van het gebrek. Daarnaast kan de huurder aanspraak maken op... lees verder

Wettelijke bescherming van de onderhuurder

De onderhuurder van een zelfstandige woning geniet huurbescherming indien de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder eindigt. In dat geval wordt de huurovereenkomst van de onderhuurder voortgezet door de verhuurder. Daarbij maakt het niet uit of de onderhuur wel of niet was... lees verder

Wanneer kan de huurprijs van een woning worden aangepast?

In hoeverre de huurprijs van woningen kan worden verhoogd, is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag of sprake is van verhuur binnen de vrije sector. De huurprijs van sociale huurwoningen is zeer uitvoerig in de wet geregeld. Vrije sector of sociale huur? De vraag of sprake is van huur... lees verder

Wanneer kan de huur van bedrijfsruimte worden opgezegd?

De huurder van bedrijfsruimte geniet op basis van de wet bescherming van de huurtermijn en bescherming tegen opzegging door de verhuurder. Opzegging tegen het einde van een huurtermijn De huurovereenkomst eindigt niet vanzelf door het verstrijken van de huurtermijn. De huurovereenkomst moet dus... lees verder

Wanneer kan de huur van een woning worden opgezegd?

Een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte eindigt niet door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn. De huurovereenkomst moet dus worden opgezegd. Dat is alleen anders als sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Opzegging door de huurder De huurder kan de... lees verder

Wanneer heeft een huurder recht op ontruimingsbescherming?

De huurder van een gebouw (of een gedeelte daarvan) dat - in de zin van het wettelijk stelsel - geen bedrijfsruimte of woonruimte betreft, heeft recht op ontruimingsbescherming indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt. Dat betekent dat de huurder (voorlopig) niet hoeft te ontruimen en het... lees verder

Oplevering bij het einde van de huur

Na het eindigen van de huur moet de huurder het gehuurde teruggeven aan de verhuurder. Uit de opleveringsverplichting volgt in welke staat het gehuurde aan de verhuurder moet worden opgeleverd. De wet maakt onderscheid tussen de situatie dat bij aanvang van de huur wel of geen beschrijving (zoals... lees verder

Wanneer is sprake van bedrijfsruimte?

De wet kent vergaande bescherming voor huurders van bedrijfsruimte ten aanzien van de huurtermijn en de huurprijs. Zo is de verhuurder gebonden aan wettelijke opzeggronden en huurtermijnen en kan de verhuurder de huurprijs niet zomaar verhogen. De wettelijke regeling is echter niet van... lees verder

Huur en verhuur van overige (bedrijfs)ruimte

... lees verder

Wanneer is sprake van overige (bedrijfs)ruimte?

Naast de huur van bedrijfsruimte en de huur van woonruimte wordt de huur van overige (bedrijfs)ruimte onderscheiden. Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak (of een gedeelte daarvan) die niet wordt aangemerkt als bedrijfsruimte of woonruimte in de zin van de wet. Het betreft in feite een... lees verder

Opzegtermijn van woonruimte

... lees verder