Van Zijl advocatuur

Algemene Voorwaarden


Op alle overeenkomsten tot dienstverlening zijn onze algemene dienstverleningsvoorwaarden van toepassing.

1.1 Deze algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten (met name diensten als advocaat) dan wel op aanbiedingen tot zulke overeenkomsten. Dergelijke overeenkomsten vormen een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

2.1 Van Zijl advocatuur is gerechtigd om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, de kosten van deze inschakeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden.

2.2 Van Zijl advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

3.1 Tenzij door Van Zijl advocatuur schriftelijk anders is vermeld of aanvaard, declareert Van Zijl advocatuur de kosten van haar dienstverlening periodiek aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

3.2 Van Zijl advocatuur verlaagt de in rekening te brengen tijd indien en voor zover ten gevolge van bijzondere omstandigheden aan de zijde van Van Zijl advocatuur de behartigde zaak meer respectievelijk minder tijd heeft gevergd dan zonder die bijzondere omstandigheden het geval zou zijn geweest.

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt voor de betaling van de declaraties van Van Zijl advocatuur een termijn van veertien dagen. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek dan wel (indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon) artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

4.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Van Zijl advocatuur ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Van Zijl advocatuur nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

4.3 Alle kosten door Van Zijl advocatuur te maken in verband met de invordering van het Van Zijl advocatuur toekomende (inclusief de kosten van inschakeling van medewerkers van Van Zijl advocatuur, die zullen worden berekend tegen het in 3.1 bedoelde uurtarief), worden door de opdrachtgever aan Van Zijl advocatuur integraal vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 125,00 te bedragen.

5.1 Van Zijl advocatuur verplicht zich om zich conform de regels van de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten. Van Zijl advocatuur zal op eerste verzoek van de opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de opdrachtgever toezenden.

5.2 De aansprakelijkheid van Van Zijl advocatuur voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in 5.1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting en verschotten) dat Van Zijl advocatuur in de betreffende zaak in rekening gebracht heeft.

5.3 Onder schade als in 5.1 en 5.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Van Zijl advocatuur uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken. Deze vrijwaring geldt niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6.1 De door Van Zijl advocatuur aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en uitkomsten van verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door Van Zijl advocatuur bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Van Zijl advocatuur komen uitsluitend aan Van Zijl advocatuur toe.

6.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Van Zijl advocatuur te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

6.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan hetgeen Van Zijl advocatuur bij de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever verricht. Indien de opdrachtgever derden laat kennis nemen van de werkzaamheden die Van Zijl advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, is de opdrachtgever gehouden de derde op de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzen en te bewerkstelligen dat de derde de toepasselijkheid van deze algemene dienstverleningsvoorwaarden aanvaardt.

7.1 Van Zijl advocatuur is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht.

7.2 Van Zijl advocatuur is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

8.1 Indien de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie van Van Zijl advocatuur, kan de opdrachtgever zijn bezwaren aan Van Zijl advocatuur voorleggen. De opdrachtgever kan zich daarvoor wenden tot mr. M.J.M. van Zijl. Een dergelijke klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van Van Zijl advocatuur.

8.2 Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Van Zijl advocatuur verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

8.3 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen drie maanden nadat de opdrachtgever kennis heeft genomen, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

8.4 De bepalingen van artikel 8.2 en 8.3 gelden niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9.1 Van Zijl advocatuur is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

9.2 Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Van Zijl advocatuur de gewijzigde algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank, dan wel de opdrachtgever van de wijziging van de algemene dienstverleningsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever Van Zijl advocatuur schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.