Van Zijl advocatuur

De betaling van de huurprijs


De betaling van de huurprijs is doorgaans de belangrijkste tegenprestatie voor het gebruik van de verhuurde zaak. Andere tegenprestaties zijn ook mogelijk, mits deze voldoende bepaalbaar is zodat de verplichting in rechte kan worden afgedwongen.

Tijdige betaling van de huurprijs

In de huurovereenkomst is doorgaans geregeld wanneer de huurprijs moet worden betaald. Meestal dient de huurprijs bij vooruitbetaling uiterlijk op de eerste dag van de maand te zijn betaald. De huurder is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de huurprijs. Het verzenden van een huurnota is in principe niet noodzakelijk. Indien de huurprijs niet op het overeengekomen tijdstip is betaald, is de huurder in gebreke en in verzuim.

Boetes en rente bij te late betaling

Als de huurprijs te laat wordt betaald, heeft de verhuurder recht op vergoeding van de wettelijke rente. Daarnaast is in veel huurovereenkomst bepaald dat de huurder een boete aan de verhuurder moet betalen als de huurprijs niet tijdig is betaald. Uit rechtspraak volgt dat de verhuurder geen betaling van zowel wettelijke rente als contractuele boetes kan vorderen, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. De rechter kan in sommige gevallen de boete matigen. In het geval van verhuur van woonruimte dient de rechter te beoordelen of een boetebepaling onredelijk bezwarend en (daarmee) nietig is.

Indexering van de huurprijs

In veel huurovereenkomsten is geregeld dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd. In principe is de indexering van de huurprijs een brengschuld. Dat heeft tot gevolg dat een huurder verplicht is om de indexering uit eigen beweging aan de verhuurder te betalen. Indien de huurder dat niet doet, kan de verhuurder tot vijf jaar terug alsnog betaling van de indexering van de huurprijs vorderen.

Huurincasso

Indien de huurder zijn verplichting om de huurprijs te betalen niet nakomt, kan de verhuurder bij de rechter betaling van de huurprijs vorderen. Indien de verhuurder bij de betaling een spoedeisend belang heeft, kan de verhuurder ook betaling in een kort geding (spoedprocedure) vorderen. De vordering moet dan voldoende aannemelijk zijn en het restitutierisico moet onwaarschijnlijk zijn.

Ontbinding van de huurovereenkomst bij wanbetaling

Wanbetaling kan voor de verhuurder een reden zijn om de huurovereenkomst te willen beëindigen. De verhuurder kan dan vorderen dat de rechter de huurovereenkomst ontbindt. Bij verhuur van woonruimte wordt doorgaans geen ontbinding uitgesproken als de huurachterstand minder dan drie maanden is.